Herzlich Willkommen
auf der Partnerseite von
Wolfgang Thell
Prihlásiť
Kontakt
Jazyk

Obchodný košík 0

Košík

Všeobecné obchodné podmienky

Naše Všeobecné obchodné podmienky

1. Oblast platnosti

Pre všetky zmluvy Emmi Ultrasonic GmbH so spotrebiteľmi (§ 13 „BGB“ /“Bürgerliches Gesetzbuch“/ – Občiansky zákonník), ktoré sa uzatvárajú prostredníctvom nášho on-line obchodu, platia naše Všeobecné obchodné podmienky („VOP“). Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá vykonáva právny úkon za účelom, ktorý nie je súčasťou jej podnikateľskej ani samostatnej profesijnej činnosti.

2. Zmluvný partner, služba zákazníkom

Kúpna zmluva sa uzatvára s Emmi Ultrasonic GmbH. Ďalšie informácie o nás nájdete v tiráži (impresum). V prípade otázok, reklamácií a sťažností sa môžete obrátiť na náš servisný tím Emmi-Dent na telefónnom čísle 06105/ 406 794.

3. Kódex správania

Dodržiavame nasledujúci kódex správania: „Trusted Shops Qualitätskriterien“ (Trusted Shops – kritériá kvality). URL kódexu správania: http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html 

4. Uzavretie zmluvy

Prezentovanie produktov v obchode on-line nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný katalóg on-line. Kliknutím na tlačidlo „Poslať objednávku“ odovzdávate záväznú objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v košíku. Potvrdenie doručenia Vašej objednávky sa vykonáva spolu s prijatím objednávky bezprostredne po odoslaní automatizovaným e-mailom. Týmto potvrdením e-mailom dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ceny: Všetky ceny sa uvádzajú v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty. Platia ceny v okamihu objednávky. Poukážky jednotlivých akcií nemožno vzájomne kombinovať

5. Náklady na dopravu

Výška nášho paušálu nákladov na dopravu je v rámci Nemecka zásadne 6,90 EUR. Ak sa účtuje u našich zásielok iné poštovné, balné a poistné, uvádza sa to u príslušných ponúk. Ak sa Vaša zákazka skladá z niekoľkých balíkov, môže dôjsť k jej dodaniu rôzne dni. Ak sa účtuje u našich zásielok iné poštovné, balné a poistné, uvádza sa to u príslušných ponúk.  

Prosím zoznámte sa s našimi vykázanými nákladmi na dopravu ešte pred tým, ako potvrdíte objednávku. Ak by ste nenašli svoju vybranú krajinu, skontaktujte sa s nami na: info@emmi-club.de.

6. Druhy platby

Akceptujeme platbu prostredníctvom Paypal, kreditnou kartou, prevodom vopred a okamžitým prevodom.  

Kreditná karta: K zaťaženiu Vašej kreditnej karty dôjde uzavretím objednávky. 

7. Osobný odber

Tovar doručujeme, ale je možný aj osobný odber tovaru priamo u nás: Emmi Ultrasonic GmbH, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf.

8. Zápočet

Právo na zápočet máte iba vtedy, keď sú Vaše protinároky právoplatne súdne zistené alebo nesporné alebo sme ich uznali písomne.

9. Zádržné právo

Zádržné právo môžete uplatniť iba vtedy, keď nároky vyplývajú z toho istého zmluvného vzťahu.

10. Výhrada vlastníctva 

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia našim vlastníctvom. Ak počas tohto času zmeníte svoju adresu, tak nám to prosím obratom oznámte.

11. Poučenie o odstúpení

Právo na odstúpenie sa pri kúpnych zmluvách uzatvorených na diaľku nevzťahuje na dodanie tovaru, ktorý sa zhotovuje podľa špecifikácie zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám alebo na základe svojho charakteru nie je vhodný na zaslanie späť alebo ktorého dátum uchovania sa prekročil, na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo softvéru, ak spotrebiteľ rozbalil ochranný obal dodaných dátových nosičov.

Právo na odstúpenie

Od uzavretej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu písomným oznámením (napr. listom, faxom, e-mailom) alebo – keď sa Vám vec prenechá pred uplynutím lehoty – aj zaslaním veci späť. Lehota sa začína po obdržaní tohto poučenia v písomnej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi (pri opakovanej dodávke rovnakého tovaru nie pred doručením prvej čiastkovej dodávky), a tiež nie pred splnením našich informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 odsek 1 a 2 „EGBGB“ („Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche“ – Úvodný zákon k Občianskemu zákonníku) ako aj našich povinností podľa § 312g odsek 1 veta 1 „BGB“ („Bürgerliches Gesetzbuch“ - Občiansky zákonník) v spojení s článkom 246 § 3 „EGBGB“ („Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche“ – Úvodný zákon k Občianskemu zákonníku). Na dodržanie lehoty na odstúpenie stačí včasné odoslanie odstúpenia alebo veci. Odstúpenie sa musí doručiť: Emmi Ultrasonic GmbH, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf alebo info@emmi-club.de alebo fax 06105/406750 alebo tel. 06105/406794.

Dôsledky odstúpenia

Keď odstúpite od tejto zmluvy, musíme Vám všetky vrátiť platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátene nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, že ste si vybrali iný druh dodávky ako nami ponúknuté, najlacnejšie bežné doručenie) bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní od dňa, kedy nám bolo doručené oznámenie o Vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie platby použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ibaže sa s Vami výslovne dohodlo niečo iné; v žiadnom prípade sa Vám kvôli tomuto vráteniu platby neúčtujú žiadne náhrady. Platbu nemusíme vrátiť až dovtedy, kým nám nebude vrátený tovar, alebo kým nepreukážete, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. 

Tovar nám máte zaslať späť alebo odovzdať neodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní od dňa, kedy nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, keď tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

Znášate bezprostredné náklady za zaslanie tovaru späť.

Za prípadné zníženie hodnoty tovaru zodpovedáte iba vtedy, keď toto zníženie hodnoty vyplýva z toho, že ste s tovarom narábali spôsobom, ktorý nie je nutný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

Koniec poučenia o odstúpení

Záruka

Záruka sa riadi podľa zákonných ustanovení. Pri všetkých závadach, ktoré sa vyskytnú počas zákonnej záručnej lehoty dvoch rokov od dodania, máte zo zákona právo na dodatočné plnenie (podľa Vášho výberu: odstránenie závady alebo nová dodávka) a – ak existujú zákonné predpoklady – právo zo zákona na zľavu alebo na odstúpenie ako aj okrem toho na náhradu škody. Musíte nám dať celkom dva pokusy na odstránenie závady. Ak je druh dodatočného plnenia, ktorý si želáte, možný iba s neúmernými nákladmi, Váš návrh sa obmedzuje na iný druh dodatočného plnenia. 

12. Dohoda o úhrade nákladov

Keď uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte znášať bežné náklady na zaslanie späť, keď dodaný tovar zodpovedá objednanému tovaru a keď cena veci, ktorá sa posiela späť, nepresahuje čiastku 40 EUR alebo keď ste pri vyššej cene veci v čase odstúpenia ešte nevykonali protiplnenie alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú platbu. V opačnom prípade je zaslanie späť pre Vás zdarma.

13. Uloženie textu zmluvy

Text zmluvy uložíme a pošleme Vám objednávacie údaje a naše Všeobecné obchodné podmienky  (VOP)  e-mailom. Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) si môžete kedykoľvek pozrieť aj tu. Vaše objednávacie údaje nie sú potom z bezpečnostných dôvodov prístupné cez internet. 

14. Rozhodné právo

Zmluva sa uzatvára v nemeckom jazyku. Zmluva podlieha právu Spolkovej republiky Nemecko.